TÜRK MİLLETİ ŞEREFİ VE HAYSİYETİ İLE EGEMEN YAŞAYACAKTIR

 

TAMER YAKANER

Yaşasın Yeniden Millî Mücadele Hareketi!
Mücadele; hiçbir tahkire ve tahakküme, zulme ve gadirliğe, ümitsizliğe ve mahrumiyete boyun eğmemek savaşımıdır. Mücadele, baş eğmeyişi fikren ve fiilen ortaya koyan savaşım sanatıdır. Mücadele; daima şan ve şerefle yaşamış ecdadımıza karşı asla ihanet etmeyeceğimizin apaçık beyanıdır. Mücadele; ecdadımızdan toprakla birlikte devraldığımız, atasal mirasımız devletimizi ve istiklalimizi feda edemeyeceğimizin ilanıdır. Mücadele; vedia aşkına ceht-cenk edecek millet evlatlarımızın hep var olduğunu, devletimizi ve istiklalimizi korumak için candan geçeceğimizi dünyaya duyurmaktır. Mücadele; ceddimizin vatan, devlet ile birlikte emanet ettiği hürriyet ve istiklali ölümüne korumakla mükellef oluşumuzun şuurunda bulunduğumuzun millî kanıtıdır.  
Necip Türk Milleti’mizin haklarını ve bağımsızlığını himaye maksat ve gayesiyle giriştiğimiz mücadelenin kutsallığı düşüncesindeyiz. Hiçbir gücün, bir milletin tarihî ve hayati hakkından milleti yoksun kılamayacağı inancındayız. Bu ideal ve inançla; vatanı kuşatan vahim manzara karşısında vicdanımızın emirlerine muhalif, millî namusumuza aykırı davranmayız. Vicdanen, namusen, haysiyeten yükümlü bulunduğumuz doğru ve meşru vazifeyi yapmak; bilincindeyiz, mesuliyetindeyiz, mecburiyetindeyiz. Ölümlü bedenlerimizi, vatanın ölümsüzlüğüne feda etme yeminindeyiz. Büyük dava; inan, irade ve sebat ile utkuya ulaşır. Yaşaması ve muzaffer olması icap eden; nefislerimiz değildir, milleti gönendirecek mücadeleyi zafere vardıracak ülkülerdir.

Türk Milleti Şerefi ve Haysiyeti İle Egemen Yaşayacaktır
Çağın tam donanımlı ve güçlü düşman ordularını mağlup etmek, düşmanın oyunlarını bozmak için kendimizde bulduğumuz kahir kudret; millet davamızın meşruiyetindendir. Cidden bizler; vatanımızda hür ve onurlu yaşamaktan, bütün esir milletlerin de millî hududu dâhilinde hür ve müstakil yaşamasından, âciz milletlerin de ulusal-yaşamsal haklarına tecavüz edilmemesinden başka bir şey istemiyoruz. Biz; milletin, devletin namus ve şerefinin tamamen korunduğu tam bağımsızlığı hamiyet mücadelesindeyiz. Sınıf mücadelesi değil, medeniyet mücadelesindeyiz.
Millî Mücadele’nin gayesi ve gayreti, Türk Milleti’nin istiklalini ve bilakayduşart egemenliğini sağlayarak sürdürmektir. Millî Mücadele’nin esası ve çabası; tam bağımsızlık sağlanması esası ile Türk Milleti’nin haysiyetli ve şerefli millet olarak yaşamasıdır, mesutça payidar kalmasıdır.
Millî Mücadele’yi yapan ve de yaşatan; bizatihi milletin kendisidir, özbeöz millet evlâtlarıdır, mücadeleyi ruhuna ülkü edinen, zatî hırs ile değil, millî ülkü, millî izzetinefis üzere mücadele veren hamiyetli vatan çocuklarıdır. Şeksiz vatan selamet bulur, millet saadetli olur. Zira kendi erincini; vatanın, milletin erinci için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Mücadeleci evlatlara malik millet, elbette hakkını ve bağımsızlığını tam manasıyla muhafaza etmeye muvaffak olur. Yine ordu milleti bağımsızlığından mahrum etmeye kastetmek, ham hayalle vakit geçirmektir.
Yeniden Millî Mücadele Hareketi; Türk Milleti’nin faik fazilet ve maneviyatının bir tezahürü olan, gazi milletin vicdanından doğan ve vatanın afakında yükselen Millî Mücadele güneşidir. Bu doğuş karşısında; zulmün zincirleri kırılacak, zulüm orduları feci bozgunlara uğrayacaktır. Millî Mücadele Hareketi ile millet ve insan için müspet ve kati sonuçlar almak, kaçınılmazdır.

‘Muhteşem Türkiye’ Ülküsü
Yeniden Millî Mücadele Hareketi’nin banisi, ideoloğu, lideri olan Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali ile aziz dava arkadaşları Yeniden Millî Mücadeleciler; Türk Milleti’nin iman ve bağımsızlık savaşında ilelebet galip geleceğinin zafer müjdecisi olmuştur. Bundan “Muhteşem Türkiye” ülküsünün başmimarı ve Millet Partisi’nin başı Aykut Edibali ile muhterem Yeniden Millî Mücadeleciler, Türk tarihinde unutulmaz şanlı menkıbe sahibi olarak ebedî yaşayacaktır.
Türk Milleti’nin varlık ve beka davasındaki Yeniden Millî Mücadele Hareketi’nin gönül erleri Yeniden Millî Mücadeleciler; İ’la-yı Kelimetullah İçin Nizam-ı Âlem idealinde ilerlemesini ve fikrî güçlerini, kahramanlık, vatanseverlik hasletlerini yarışırcasına göstermeyi sürdürecektir.

Özgürlük ve Bağımsızlık
Yok veya var olma savaşında milletin hayat mücadelesinin utkuya ulaştırılması sorumluluğunu, milletin mukadderatının mutlanmasını gönüllü üstelenerek yeis yerine ümit, derbederlik yerine disiplin ve düzen, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve millet davasına baş koyan kahraman vatan evlatları Yeniden Millî Mücadeleciler; yurtta ve dünyaya karşı özgürlük ve bağımsızlık idealini hakkıyla temsil ettiklerinden takdire şayandır. Yaşasın Yeniden Millî Mücadeleciler!
Her safhası vatan evlatları için şerefli hadiselerle kaplı destansı kahramanlık menkıbesi Yeniden Millî Mücadele Hareketi’nin hak mücadelesinin ölümsüzlüğüne, ebedîlikle sürekliliğine; Türk tarihimiz şahittir, şahitlik etmeye devam edecektir. Yaşasın Yeniden Millî Mücadele Hareketi!

Yorum Yapın

Navigate