ASR-I SAADETTE TERAVİH NAMAZI

ASR-I SAADETTE TERAVİH NAMAZI

 

 RAHMET, MAĞFİRET, BEREKET, HUZUR VE KUR’AN AYININ GELMESİYLE BÜTÜN MÜMİNLER BAYRAM YAPARKEN BAZI HAİN VE SAPIKLAR BUNDAN RAHATSIZ OLMUŞTUR.

İSLÂM’IN BAZI HÜKÜMLERİNİ VE DEĞERLERİNİ TARTIŞMA KONUSU HALİNE GETİREN BU HAİN VE ZAVALLILAR RAMAZAN ORUCUNU VE TERAVİ NAMAZINI DA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR.  

 İŞTE HAİNLERİ RAHATSIZ EDEN TERAVİH NAMAZININ SÜNNETTEKİ YERİ:

Rahmet, mağfiret, bereket, huzur ve Kur’an ayı Ramazan’ı Şerifin gelmesiyle bütün müminler bayram yaparken; bazı hain ve sapıklar bu güzelliklerden rahatsız olmuşlardır.

İslâm’ın bazı hükümlerini ve değerlerini tartışma konusu haline getiren bu hain ve sapıklar Ramazan Orucunu ve Teravih Namazını da tartışmaya başladılar.

İşte hainleri rahatsız eden Teravih Namazı’nın sünnetteki yeri:

Teravih Namazı 20 rekât olup Sünneti müekkededir. Cemaatle kılındığı gibi münferiden (yalnız başına) de kılınabilir.

Teravih, Ramazan-ı Şerife mahsus bir gece namazıdır. Hz. Peygamber (sav) bu gece ibadetini “Kıyam-ı Ramazan = Teravih Namazı” olarak tarif etmiştir. Rasulullah, bu namaz hakkında zaman zaman “Kim ki, Ramazan’ın şeref ve faziletine inanarak ve Allah-u Teâlâ’nın rızasını dileyerek Ramazan hatırı için namaz kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” diye Teravih Namazı kılmayı teşvik etmiştir. Bundan dolayı Teravih Namazı kılmak sünnet-i müekkededir. Teravih Namazı cemaatle kılındığı gibi tek başına da kılınabilir.

Hz. Peygamber (sav) Ramazanın 20’sinden sonra cemaate birkaç gün Teravih Namazını kıldırmış, daha sonra cemaatin Teravihe gösterdiği ilgi üzerine şöyle buyurmuştur:

“Cemaatle Teravih Namazı kılma hususunda sizde gördüğüm sonsuz istek ve arzu üzerine Teravih’in farz kılınmasından ve sonra hepinizin cemaatle Teravih kılmaya muktedir olamayacağınızdan korktuğum için size cemaatle Teravih kıldırmaktan vazgeçtim. Ey insanlar: Bu namazı evinizde kılınız, Farz namazlardan başka sünnet ve nafile namazlarını kişinin evinde kılması daha faziletlidir.”

Hz. Peygamber (sav) cemaate kıldırdığı Teravih’in her dört rekâtından sonra bir müddet istirahat buyururdu. Hz. Peygamberin bu sünnetine uyarak biz Müslümanlar da dört rekât Teravih kıldıktan sonra “salât-ü selâm” okuyarak namaza ara veririz.

 

ASR-I SAADETTE KAÇ REKÂT TERAVİH KILINMIŞTIR?

Hz. Ayşe validemiz ve Cabir Hazretleri, Hz. Peygamber Teravih Namazını sekiz rekât kılardı diye haber vermişlerdir. Abdullah bin Abbas ise Hz. Peygamberin Ramazan ayında yirmi rekât Teravih Namazı kıldırdığını rivayet etmiştir.

HULEFA-İ RAŞİDÎN DEVRİNDE TERAVİH NAMAZI

Hz. Peygamber (sav)’in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ve kısmen de Hz. Ömer zamanlarında Teravih Namazı Asr-ı Saadette olduğu gibi, münferiden kılınırdı. Daha sonra cemaatle kılınmaya başlandı. Hz. Ömer (RA) cemaate Teravih Namazı kıldırmak üzere Übey bin Ka’b’ı Teravih imamı tayin etmiştir. Hz. Ömer, cemaatin Teravih’i coşkuyla imamları Ka’b ile kıldığını görünce “Şu Teravih’in cemaatle kılınması her hususta ne kadar güzel bir adet oldu.” diyerek memnuniyetini ifade etmiştir.

Hz. Ömer, kadınlara cemaatle namaz kıldırmakla da Süleyman ibn-i Ebi Hasme’yi imam tayin etmiştir.

Hz. Osman zamanında da Hz. Ömer döneminde olduğu gibi Teravih’in cemaatle kılınmasına devam edilmiştir. Hz. Osman, erkeklere Teravih Namazı kıldırmakla görevli olan Übey bin Kabın görevine son vererek bütün erkeklerin ve kadınların Teravih Namazını imam Ebu Hasme’nin arkasında kılmalarını istemiştir.

Hz. Ali Murtaza (ra) zamanında halkı cemaatle Teravih kılmaya teşvik etmiş ve “Allah, Ömer’in kabrini nurlandırsın. Çünkü O, mescitlerimizi Teravih’in feyziyle nurlandırıp, şereflendirmiştir. Böylece Ramazan-ı Şerife ve Müslümanların mabetlerine hususi bir şeref kazandırmıştır.” diyerek Hz. Ömer’i rahmet ve minnetle anmıştır.

Hz. Ömer zamanında Teravih’in cemaatle kılınmadığı ilk günlerde her ne kadar Teravih Namazı 8 rekât kılınmış ise de daha sonra Teravih’in 20 rekât kılındığı kesinlik kazanmıştır.

Hülefa-i Raşidin devrinde kılınan Teravih’in 20 rekât olduğunda Ashabın ittifakı vardır. Teravih’in 20 rekât kılındığına dair Ehl-i hadis ve fukahanın da ittifakı vardır.

Hz. Ömer’in Teravih imamı tayin ettiği Ubey bin Ka’b, Teravih Namazını 20 rekât kıldırmış, Ashabtan hiç kimse buna muhalefet etmemiştir.

Hz. Osman ve Hz. Ali’nin hilafetleri zamanında da Teravih 20 rekât kılınmıştır.

Hz. Ali, hilafeti zamanında cemaate 20 rekât Teravih Namazı kıldırmak üzere, Teravih imamı tayin etmiş ve kendisi de zaman zaman Ramazanda imam olup cemaate 20 rekât Teravih Namazını kıldırmıştır.

 Özet olarak: Teravih’in ve Vitir namazının cemaatle kılınması, Hz. Peygamberin fiili bir sünnettir, İbn-i Abbas Hazretleri, Hz. Peygamberin Teravihi 20 rekât kıldırdığını rivayet etmiştir. Hulefa-i Raşidin de Teravihi 20 rekât olarak kılmış ve kıldırmışlardır. Teravihin 20 rekât olması hem Hz. Peygamberin hem de Hulefa-i Raşidin’in sünnetidir. Resulullah (sav) Hulefa-i Raşidin’in sünnetiyle ilgili olarak “Ashabım! Benim sünnetime, benden sonra da Hulefa-i Raşidin’in sünnetine sımsıkı sarılınız, onların sünnetine uymanız da vaciptir.” buyurmasıyla bizi, Hulefa-i Raşidin’in sünnetini kabule ve tabi olmaya davet etmiştir.

 İKİNCİ ASIRDA YAŞAYAN TABİİN DEVRİNDE TERAVİH NAMAZI

Tabiin: Hz. Peygamberin ashabını gören, onlarla yaşayan ve onlardan İslâm’ı öğrenen mutlu bir nesildir.

Tabiin devrinde 20’den az rekâtla Teravih kılındığına dair hiçbir haber nakledilmemiştir. Tabii âlimleri, Hulefa-i Raşidin ve Ashab-ı Kiram gibi Teravih Namazını 20 rekât kabul ederek kılmışlardır.

Hiç kimse, Ashabın dinde hüküm koyma yetkileri yoktur diyemez. Çünkü Allah-ü Tealâ Hazretleri Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber (sav)’in Ashabından ve Tabiinden razı olduğunu ve onlar için Cenneti hazırladığını şöyle müjdelemiştir.

“(İslâm Dinine girme hususunda) öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.” (Tevbe Suresi, Ayet: 100)

“Ey Müminler! Allah ve Rasulü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. (Allah yardımını keser ve devletiniz de elden çıkar.) Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Suresi, Âyet: 46)

 

MEZHEB İMAMLARININ TERAVİHİN 20 REKÂT OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLERİ

Maliki mezhebi hariç (Malikilere göre Teravih Namazı 30 rekâttır.) ulemanın büyük ekseriyetinin mezhebi ve görüşü, Teravih Namazının 20 rekât olduğudur.

İmam-ı Azam Hazretleri bu konuda diyor ki: “Hz. Ömer, Teravih’i cemaatle 20 rekât olarak kıldırmıştır. Elbette Ömer bunu, kendisince malum olan şer’i bir delile ve bir Vasiyyet-i Nebeviye dayanarak kıldırmıştır.”

Müslümanlara yakışan ve üzerlerine düşen görev, Hz. Peygamber’in: “İmanın bir şubesi ve Ramazanın şerefi” diye önemini ifade buyurduğu Teravih Namazını cemaatle veya tek başına kılmalarıdır.

Kaynaklar:

Sahih-i Buharı Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Cilt: 4, Sayfa: 70-97

Riyazüs-Salihin, Cilt: 2, Sayfa: 463, Hadis No: 1193

 

1 Comment

  1. Turan Taş Reply

    Ömrünüze bereket Mustafa Kapçı hocam, Allah cc. sizden ve tüm mensubu bulunduğumuz arkadaşlarımızdan ve yeryüzündeki, ve ebediyete intikal etmiş tüm Müslümanlardan razı olsun. Mübarek Kadir gecenizi kutlarım. Selam ve dua ile..

Yorum Yapın

Navigate